O Instytucie

Instytut Nauk Politycznych powstał w 1996 roku na bazie przekształcenia Katedry Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Pierwszym Dyrektorem Instytutu został prof. zw. dr hab. Andrzej Wojtas, po nim zaś przez trzy kadencje funkcję tę pełnił prof. zw. dr hab. Tadeusz Godlewski.

W przeciągu kilku lat udało się skompletować interesujący i perspektywiczny zespół dydaktyków i badaczy, co zauważone zostało przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, która w 2004 roku przyznała Wydziałowi Humanistycznemu uprawnienia do doktoryzowania w zakresie nauk o polityce. W międzyczasie Wyższa Szkoła Pedagogiczna przekształcona została w Akademię Bydgoską, a ta w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, co wydatnie podniosło rangę skupionego tu środowiska politologicznego. Już w roku 2001 na bazie pracowników Instytutu Nauk Politycznych powstał bydgoski oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, który aktywnie koordynuje współpracę środowiska politologicznego w regionie.

Obecnie Instytutem kieruje dr hab. Jan Waskan prof. nadzw., a zatrudnionych jest w nim 29 pracowników, w tym 4 profesorów tytularnych, 7 profesorów UKW, 13 adiunktów, 3 starszych wykładowców oraz 2 asystentów. Poza tym kilkanaście osób stale współpracuje z Instytutem i prowadzi zlecone zajęcia dydaktyczne. Z ich umiejętności i wiedzy ma szansę korzystać blisko ośmiuset studentów. 

Pośród obszarów badawczych podejmowanych przez 7 zakładów Instytutu znajdują się:

 • polityka w skali lokalnej (wspólnota lokalna, samorządy terytorialne, podmioty polityczne),
 • polska myśl polityczna w XX i XXI w.,
 • zjawisko konwergencji ideowej, a także problematyka ustrojowa i przeobrażenia świadomości społecznej,
 • aksjologiczne podstawy zrównoważonego rozwoju,jego wdrażanie za pomocą polityk szczegółowych,
 • instytucjonalizacja ideowo-programowa i normatywna partii politycznych, przywództwo we współczesnych partiach politycznych,
 • modyfikacje polskiego systemu politycznego po 1989 r.
 • zmiany podsystemu normatywnego i systemu politycznego PRL,
 • współczesne problemy Niemiec w relacjach europejskich,
 • współczesne problemy bezpieczeństwa narodowego,
 • teoria i praktyka polityki gospodarczej i społecznej,
 • teoria i metodologia polityki oraz rola elit politycznych w strukturze systemu politycznego,
 • problematyka komunikacji społecznej,
 • sfera publiczna jako dyskurs na temat politycznych procesów ładotwórczych.

Instytut prowadzi stacjonarne i niestacjonarne studia na kierunkach:

POLITOLOGIA - studia I stopnia

Specjalności: REKLAMA I PUBLIC RELATIONS

                     ANALITYK POLITYCZNY

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – studia I stopnia

Specjalności: BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE

                     BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE

                     BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE

INNOWACYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE SFERĄ PUBLICZNĄ - studia I stopnia

Specjalności: BRANDING

                     COACHING

                     STRATEGIE ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO

POLITOLOGIA - studia II stopnia

Specjalność: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

                      LIDER SPOŁECZNY

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM - studia II stopnia

Specjalność: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

                      KIEROWANIE SYSTEMEM OBRONY PAŃSTWA

NAUKI O POLITYCE - studia III stopnia

STUDIA PODYPLOMOWE


Instytut oferuje do wyboru zróżnicowane wykłady monograficzne, także w językach obcych (angielski, rosyjski, niemiecki). Studentom stwarzana jest także możliwość aktywnego udziału w wymianie międzynarodowej w programie ERASMUS+ (Uniwersytet w Grenadzie w Hiszpanii, Uniwersytet w Mugli - Turcja, Uniwersytet w Nitrze na Słowacji, Uniwersytet w Bonn - Niemcy, Uniwersytet w Bergen - Norwegia i w Pieksamaki - Finlandia). Realizowana jest również wymiana z polskimi uniwersytetami w ramach programu MOST – między innymi UAM, UMCS, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski i inne. Na co dzień studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Studentów Politologii, Kole Studentów Bezpieczeństwa Narodowego czy Milionie Ludzi Wyobraźni. W INP działa także organizacja Inicjatywy Doktorantów Nauk o Polityce UKW.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Nauk Politycznych
ul. ks. J. Poniatowskiego 12,85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230