Studia podyplomowe

 • 01 lipca 2016

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych oraz zainteresowanych pracą w służbach bezpieczeństwa lokalnego i regionalnego oraz zapoznanie słuchaczy z współczesnymi, nowoczesnymi narzędziami kształtowania bezpieczeństwa mieszkańców i instytucji w środowisku lokalnym i regionalnym.
W ramach programu studiów uczestnicy zdobywają rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskują praktyczne umiejętności, pozwalające skutecznie i efektywnie rozwiązywać problemy bezpieczeństwa, przed którymi stają współczesne społeczności lokalne i regionalne. 
Uczestniczenie w zajęciach  pozwoli słuchaczom poznać najnowocześniejsze koncepcje, trendy i instrumenty (w tym również prawne) z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, ekologicznego, społecznego w skali lokalnej i regionalnej, informacyjnego i telekomunikacyjnego oraz infrastruktury transportowej i łączności. W toku studiów uczestnicy poznają najnowsze systemy zabezpieczeń osób, obiektów i środowisk lokalnych, i regionalnych.
Studia stanowią możliwość doskonalenia kwalifikacji  kadry zarządzającej administracją publiczną, służb bezpieczeństwa wewnętrznego i lokalnego, przedsiębiorstw i specjalistów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza:

 • Pracowników zarządzania kryzysowego administracji państwowej i samorządowej,
 • Policjantów, strażaków, pracowników inspekcji i straży państwowych,
 • Żołnierzy zawodowych oraz byłych żołnierzy zawodowych objętych programem rekonwersji zawodowej,
 • Pracowników komercyjnych firm ochrony mienia i osób
 • Wszystkich, którzy pragną doskonalić kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się problematyką bezpieczeństwa lokalnego i regionalnego.
  Studia adresowane są również do wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się problematyką bezpieczeństwa lokalnego i regionalnego.

Sylwetka absolwenta: absolwent studiów będzie potrafił samodzielnie realizować zasady prawne i procedury związane z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym w skali lokalnej i regionalnej. Zdobędzie on wiedzę z zakresu planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obronnych i zarządzania kryzysowego w jednostkach administracji publicznej, siłach zbrojnych, jednostkach administracyjnych straży, policji, służb inspekcyjnych oraz w przedsiębiorstwach czy organizacjach pozarządowych. Nauczy się racjonalnych i skutecznych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń indywidualnych i zbiorowych.

Dyplomacja samorządowa to umiejętność promocji jednostek samorządu terytorialnego (JST), firm, instytucji, Wojska, Policji, Straży Pożarnych, szkół, uczelni, gmin i regionów, zarówno w Polsce, jak i za granicą, przy wsparciu sieci polskich placówek, dyplomatycznych i konsularnych, środowisk polonijnych oraz wykorzystaniu płaszczyzny Internetu.
Dyplomacja samorządowa staje się innowacyjną formą i narzędziem promocji Jednostek Samorządu Terytorialnego, instytucji, firm, banków oraz wielu innych podmiotów. Absolwenci, obok uniwersyteckiego dyplomu ukończenia studiów podyplomowych, zdobędą kompetencje EKSPERTA, MODERATORA, KOORDYNATORA DYPLOMACJI SAMORZĄDOWEJ.
Studia kierowane są do pracowników JST, instytucji, szkół, firm, urzędów, banków oraz innych podmiotów, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie promocji swojego urzędu, firmy, rozwijać i doskonalić umiejętności reprezentowania jednostki, nawiązywania i utrzymania kontaktów ze środowiskami gospodarczymi, politycznymi, kulturalnymi, naukowymi, polonijnymi, mediami oraz tworzenia wizerunku i prestiżu firmy w kraju i za granicą. Zakres tematyczny proponowanych studiów podyplomowych obejmuje m.in. problematykę dotyczącą prawa i marketingu w handlu zagranicznym, międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansów, negocjacji w biznesie międzynarodowym, protokołu dyplomatycznego i etykiety.
Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów spotęgują efektywność działań międzynarodowych samorządów, firm, instytucji.
Pracy dyplomowe przygotowane przez słuchaczy zawierać będą wypracowane przez autorów - przedstawicieli poszczególnych Jednostek Samorządu Terytorialnego, firm, instytucji, szkół, banków precyzyjnie plany przedsięwzięć, stanowiących istotę dyplomacji samorządowej.
Proces realizacji projektów autorskich będzie objęty badaniami pracowników naukowych UKW, a wyniki badań zostaną przedstawione podczas specjalnej konferencji, stanowiącej okazję do wymiany dobrych praktyk.
PROGRAM ZAWIERAĆ BĘDZIE NASTĘPUJĄCE TREŚCI:

 • dyplomacja samorządowa narzędziem promocji JST, firmy, instytucji, uczelni, regionu, Polski,
 • dyplomacja samorządowa jako narzędzie promocji gospodarczej i kulturalnej gminy oraz regionu,
 • wpływ dyplomacji samorządowej na efektywność i rozwój gospodarczy społeczności lokalnych,
 • współpraca samorządów z resortami oraz polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi,
 • internacjonalizacja gospodarki poprzez samorządy jako narzędzie,
 • decentralizacja promocji gospodarczej i kulturalnej – 75% inicjatyw promocyjnych w samorządach.
 • wpisywanie się samorządów w inicjatywy centralne,
 • rola dyplomacji samorządowej i wpływ na wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania lokalnego oraz zdobywania nowych geograficznie kierunków współpracy,
 • metody współpracy zagranicznej samorządów,
 • kierunki geograficzne współpracy międzynarodowej samorządów,
 • strategiczne dziedziny współpracy – gospodarka, edukacja, wymiana młodzieży, kultura,
 • kierunki współpracy na przyszłość, główne trendy:
  • rekomendacje dla samorządów,
  • rekomendacje dla innych podmiotów,
 • dokumenty dotyczące międzynarodowej aktywności władz lokalnych przyjęte przez Radę Europy,
 • zasady Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, uchwalonej przez Radę Europy 15 października 1985 r. i ratyfikowanej przez Polskę w 1993 r.,
 • kontakty zagraniczne jako jeden z podstawowych elementów strategii rozwoju lokalnego (źródło dochodów),
 • wymiana młodzieży, festiwale miast partnerskich, koncerty, sportowe rozgrywki drużyn z partnerskich samorządów – dominujące przykłady współpracy samorządów.
 • metody promocji własnych produktów regionalnych (samorządy już wykonują około 80% promocji Polski za granicą),
 • w dobie Internetu i anonimowości – znacząca rola bezpośrednich kontaktów oraz poznania z autopsji,
 • dlaczego Marka Polska powinna sięgać do dorobku promocyjnego Polski lokalnej i regionalnej,
 • czynniki kształtujące efektywność współpracy międzynarodowej Jednostek Samorządu Terytorialnego i innych podmiotów,
 • determinanty doboru partnera w kontaktach zagranicznych,
 • zasady umiejscowienia działu współpracy zagranicznej w urzędach, jednostkach, firmach,
 • rola samorządów w różnych relacjach międzynarodowych:
  • spójność,
  • koordynacja,
  • promocja,
  • sieci, zrzeszenia, związki samorządowe,
  • lobbing,
 • kierunki rozwoju dyplomacji samorządowej:
  • geograficzne,
  • tematyczne,
 • rekomendacje dla samorządów, firm, instytucji,
 • rola Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej – pośrednik między MSZ a samorządami, firmami,
 • wymiana dobrych praktyk,
 • rekomendacje dla innych podmiotów,
 • marketing jako narzędzie realizacji przez gminę funkcji informacyjno – promocyjnej.
 • Public Relations – skuteczny instrument budowy wizerunku jednostki terytorialnej,
 • Internet jako innowacyjne narzędzie realizacji funkcji marketingowej przez jednostki samorządu terytorialnego, firmy, jednostki.

 

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Nauk Politycznych
ul. ks. J. Poniatowskiego 12,85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230