Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Program Cyfrowych Ambasadorów

Prof. dr hab. Jacek Woźny, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy podpisał list intencyjny w sprawie współpracy z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni im. Jerzego Witolda Różyckiego w Warszawie. W imieniu NCBC podpis pod porozumieniem złożył gen. bryg. Karol Molenda.

Nawiązanie współpracy odbyło się w ramach programu Cyfrowych Ambasadorów dedykowanego dla wyróżniających się osobowości uczelnianych. Kandydatami na ambasadorów będą wyróżniający się studenci, zainteresowani tematyką cyberbezpieczeństwa. Nabór rozpocznie się jesienią. Liczba ambasadorów ograniczona będzie do 4-5 osób.

Zawarte porozumienie będzie obejmowało swoim zakresem: odpowiedzialność za przyszłość oraz dalszy rozwój Wojska Polskiego, działanie w duchu partnerstwa oraz służenie rozwojowi obronności i bezpieczeństwu państwa oraz postępowi nauki.

Szczególną rolę w koncentracji i koordynacji wysiłków na rzecz propagowania wiedzy na temat działań statutowych NCBC będą odgrywały trzy jednostki z UKW: Wydział Nauk o Polityce i Administracji, Instytut Informatyki oraz Instytut Prawa i Ekonomii.

Osobami odpowiedzialnymi za koordynację działań wynikających z podpisania listu intencyjnego są: płk Grzegorz Wielosz, Agnieszka Stefańska-Krasowska, Karolina Drozdowska z NCBC oraz dr Kamila Sierzputowska z Wydziału Nauk o Polityce i Administracji UKW.

Program cyfrowych Ambasadorów będzie obejmował szereg działań: udział Cyfrowych Ambasadorów w prezentacjach na targach pracy i konferencjach; organizację i udział Cyfrowych Ambasadorów w spotkaniach wewnątrzuczelnianych w ramach kół naukowych; możliwość przygotowania prac dyplomowych pod patronatem NCBC; uczestnictwo Cyfrowych Ambasadorów w konkursach; przygotowanie materiałów e-learningowych; dostarczanie wiadomości z dziedzinami związanymi z IT, cyber i krypto do NCBC; opracowanie krótkich filmików promocyjnych i udział ekspertów NCBC oraz Cyfrowych Ambasadorów w spotkaniach z uczniami szkół średnich o profilach: informatyka, matematyka, cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne.