Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Cyberdemokracja i studia nad rozwojem oraz Zarządzanie dostępnością - specjalista ds. dostępności z certyfikatem „Studia z Przyszłością"

Mamy kolejny sukces! Dwa kierunki oferowane przez nasz Wydział, czyli:

otrzymały certyfikaty "Studia z przyszłością 2022".

Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane są kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Uniwersytecie Śląskim. W Komisji zasiądą również przedstawiciele środowiska gospodarczego oraz organizacji pozarządowych zajmujących się jakością kształcenia.

W ocenie Komisji oba kierunki prowadzone przez Wydział Nauk o Polityce i Administracji UKW spełniają kryteria regulaminowe Konkursu, ponieważ zapewniają absolwentom możliwość uzyskania wykształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy. Ponadto realizowane są w oparciu o nowoczesne i innowacyjne programy studiów, z udziałem kadry akademickiej posiadającej kwalifikacje adekwatne do założonych efektów uczenia się. Założenia koncepcji kształcenia na ocenionych kierunkach studiów pozostają spójne z misją i strategią rozwoju uczelni, a także zakładają wysoką jakość i różnorodność oferty kształcenia poprzez kreowanie odpowiednich kwalifikacji i kompetencji, które umożliwiają absolwentom spełnianie wymogów rynku pracy, nie tylko w wymiarze lokalnym, ale także regionalnym i ponadregionalnym. Uczelnia w sposób efektywny dąży do tego, aby podczas całego procesu kształcenia studenci mogli wykształcić odpowiednie nawyki i postawy dające podstawę do realizowania ambitnych celów zawodowych oraz ustawicznego samokształcenia i rozwoju, tak w wymiarze profesjonalnym, jak i osobistym.

Bardzo cieszymy się z tego sukcesu i dziękujemy wszystkim, którzy się do niego przyczynili!