Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Foresight analysis na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji Foresight analysis na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji

Foresight analysis na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji

W dniu 14 września br. Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych we współpracy z Wydziałem Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przeprowadziło innowacyjne symulacje i prognozy (foresight analysis) sytuacji międzynarodowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i bezpieczeństwa Polski w perspektywie do 2040 roku. 

Prognozowanie jest jedną z podstawowych funkcji nauk o polityce. Pracownicy naszego Wydziału, którzy biorą udział w foresight analysis, współtworzą prognozy dla określenia scenariuszy przyszłych zdarzeń i zjawisk w odniesieniu do rzeczywistości geopolitycznej. Istotnym elementem podjętych działań jest praca twórcza, polegająca na innowacyjnym rozpoznaniu ryzyk, zagrożeń, ale i szans dla Polski, w tym głównie jej bezpieczeństwa. Tworzenie prognoz, krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych jest także istotnym elementem zarządzania państwem. Pozwala to w sposób prawidłowy alokować zasoby konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa i inicjować procesy decyzyjne, których efektem jest maksymalizacja pożądanych efektów przy minimalizacji kosztów związanych z koniecznością niwelacji nieoczekiwanych i niepożądanych zdarzeń i zjawisk.

Nasze działania wpisują się w prace, które podejmują znane na świecie think tanki, takie jak RAND lub Stratfort, ale także podmioty NATO, w tym Sojusznicze Dowództwo ds. Transformacji. Dzięki głębokiej analizie sytuacji międzynarodowej i uwarunkowań wewnętrznych w państwach, które są podmiotem analizy, jesteśmy w stanie wypełnić jedną z podstawowych funkcji nauk o polityce, czyli funkcję prognostyczną. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja w otoczeniu bezpieczeństwa jest bodźcem dla tworzenia prognoz, które mogą zapewnić odpowiedni stopień przygotowania dla wyzwań, których natury jeszcze dziś w pełni nie znamy. Tworzenie prognoz słusznie uchodzi za poważne wyzwanie dla nauki, a na gruncie nauk społecznych czasem odbierane może być jako "wróżenie z czarnej kuli". Stoimy jednak na stanowisku, że prowadzenie refleksji nad przyszłością przy użyciu odpowiednich metod badawczych jest odpowiednią drogą do tworzenia trafnych prognoz, bazujących na racjonalnych i weryfikowalnych przesłankach. Instrumentem ku temu jest metodologia prognostyki, która umożliwia powtórzenie procedury prowadzącej do wskazanej w prognozie konkluzji.

Na naszym Wydziale już w przeszłości podjęto wyzwanie polegające na próbie rozpoznania wizji utopii i dystopii, które zaowocowały konferencją naukową i opracowaniem naukowym o tej tematyce. Dążąc do jak najwyższej precyzji w stawianiu prognoz łączymy ze sobą wiedzę interdyscyplinarną z praktyczną wiedzą oficerów z Centrum Doktryn i Szkolenia SZ. Naszym celem jest pogłębianie działań i badań oraz współpracy, która może doprowadzić do powstania rzetelnego ośrodka prognostycznego dla decydentów formułujących politykę zagraniczną i bezpieczeństwa RP.

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z tego wydarzenia.