Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Młodzi w polityce. Od kreatywnych idei do innowacyjnej partycypacji

I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców

MŁODZI W POLITYCE

OD KREATYWNYCH IDEI DO INNOWACYJNEJ PARTYCYPACJI

Bydgoszcz, 6 maja 2014 r. 

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Inicjatywy Doktorantów Nauk o Polityce zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Młodzi w polityce. Od kreatywnych idei do innowacyjnej partycypacji”, która odbędzie się 6 maja  2014 r. w Bydgoszczy.

W procesach społecznych największym źródłem nowatorskiej energii była i jest młodość. Rządząca się swoimi prawami, naturalnie dostrzega konieczność poszerzenia horyzontu w sposobie ujmowania zastanej rzeczywistości. W kontekście dynamicznych zmian często jako pierwsza ma odwagę stawiać czoła rodzącym się wyzwaniom.

Wychodząc naprzeciw powszechnemu przekonaniu, że młodzi ludzie w niewielkim stopniu interesują się polityką, inicjatorzy konferencji chcą poddać analizie zjawiska świadczące o dokonującej się wśród nich reorientacji myślenia w tym względzie. Ostatnie żywiołowe i nowatorskie inicjatywy młodych na całym świecie mogą stanowić ku temu swoisty pretekst. Ujawniły one bowiem nie tylko nowatorskie pomysły ideowe, ale także innowacyjne formy partycypacji i komunikacji w sferze publicznej. Być może świadczą więc one o tym, że oto młodzi ludzie dostrzegają potrzebę, jak i zupełnie nowe możliwości artykułowania podmiotowości politycznej.

Wielostronna analiza współczesnych wyzwań społecznych coraz częściej wskazuje, że konwencjonalne sposoby rozwiązywania problemów stają się nieskuteczne. Warunkuje to zatem potrzebę poszukiwania nowych metod i kreatywnych idei, gdyż to one prowadzą do innowacyjnych i eksperymentalnych działań, których wykorzystanie może dostarczyć potencjalnych korzyści. Innowacyjność to słowo-klucz myślenia o współczesnym świecie. To również fundamentalna kategoria otwartego myślenia o przyszłości. Świadome tego pokolenie ludzi młodych, niosące w sobie potencjał twórczej energii, może stanowić czynnik zmian oraz impuls dla nowych zjawisk i procesów, będąc nie tyle burzycielem dotychczasowego ładu, co czynnikiem jego efektywnej modernizacji.

         Formułując tezę o istotnym potencjale innowacyjnym młodych ludzi i mając na uwadze współczesne uwarunkowania i implikacje ich aktywności, przedmiotem pogłębionej refleksji intelektualnej Konferencji, uczynione zostaną następujące zagadnienia:

- przemiany polityczne, gospodarcze, kulturowe i etyczne w perspektywie ludzi  młodych: formy ich adaptacji do gwałtownych zmian, które ujawniają nowe horyzonty ideowe, nowe sposoby afirmacji życia i  postrzegania rzeczywistości;

- młodzi wobec innowacji w komunikacji politycznej: nowe media jako platforma takich interakcji;

- młodzi a nowe idee: innowacyjność a tradycja, tworzenie idei oraz nadawanie nowych sensów pojęciom tradycyjnym i konwencjonalnym: demokracja, wolność, równość, indywidualizm, wspólnota, solidarność, władza, konflikt itd.;

 - nowe formy mobilizacji i partycypacji politycznej: cyberaktywizm, nowe ruchy społeczne, społeczności wirtualne;

- aktywizm obywatelski wśród młodych, ze szczególnym uwzględnieniem młodych „oburzonych” i ich postrzegania rzeczywistości;

- bezpieczeństwo młodych w sieci;

- przyczyny i uwarunkowania anomii i bierności publicznej ludzi młodych.

Biorąc powyższe pod uwagę, w przekonaniu organizatorów proponowana Konferencja może stać się interesującą i wartościową formą prezentacji wyników badań oraz szansą na integrację młodych naukowców z różnych ośrodków akademickich w Polsce.

 

 

                                                                            Serdecznie zapraszamy,

 

                                                             Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

                                                                                   dr Alina Kaszkur

 

Komitet Naukowy:

prof. zw. dr hab. Adam Gwiazda

dr hab. prof. nadzw. Jan Waskan

dr hab. prof. nadzw. Janusz Golinowski

dr hab. prof. nadzw. Andrzej Papuziński

dr hab. prof. nadzw. Tomasz Kuczur

dr Artur Laska

dr Sławomir Sadowski

dr Filip Pierzchalski

 

Komitet Organizacyjny:

dr Alina Kaszkur

mgr Małgorzata Cieślik-Florczyk - tel. 507 488 483, e-mail:  mcieslik-florczyk@wp.pl

mgr Marta Stasiak -  tel. 721 121 061, e-mail: stasiakmarcia@gmail.com

 

Strona Konferencji:

http://bit.do/mlodziwpolityce