Wydział Nauk o Polityce i Administracji

GlobState Wyzwania dla bezpieczeństwa państwa w aspekcie zmieniającego się środowiska geopolitycznego

Centrum Doktryn i Szkolenia SZ im. gen. broni Władysława Sikorskiego oraz Akademia Marynarki Wojennej we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz innymi partnerami mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową GlobState Wyzwania dla bezpieczeństwa państwa w aspekcie zmieniającego się środowiska geopolitycznego, która odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2018 r.

Miejsce konferencji:
Centrum Kongresowe Opery Nova, ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz.

Cel konferencji:
Zasadniczym celem konferencji jest zainicjowanie debaty w gronie naukowców i ekspertów dotyczącej aktualnych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego państw, będących egzemplifikacją gwałtownych zmian i dynamicznych procesów, zachodzących na płaszczyźnie lokalnej, regionalnej i globalnej. Właściwa identyfikacja zjawiska i trendów kształtujących współczesne środowisko bezpieczeństwa państwa jest sine qua non należytego przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego, a także skutecznej i efektywnej modernizacji i rozwoju sił zbrojnych. Wnioski wypracowane podczas dyskusji będą inspiracją do dalszych działań w zakresie poszukiwania i promowania optymalnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa państwa.

Obszary tematyczne:
Prelegenci w swoich wystąpieniach i referatach będą koncentrować się na analizie czynników mających wpływ na bezpieczeństwo państwa, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • współczesnego wymiaru bezpieczeństwa globalnego i regionalnego,
  • determinantów bezpieczeństwa,
  • identyfikacji i oceny zagrożeń, prognozowania przyszłych scenariuszy,
  • budowania odporności państwa w wybranych obszarach,
  • wyzwań dla Sił Zbrojnych RP w świetle obecnych i przyszłych zagrożeń.

Program konferencji

Wszystkie informacje na stronie: wdiom.amw.gdynia.pl