Wydział Nauk o Polityce i Administracji

O politycznych aspektach prawa dostępu do informacji publicznej w Polsce i na świecie

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową, „O politycznych aspektach prawa dostępu do informacji publicznej w Polsce i na świecie” organizowaną przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, która odbędzie się dn. 21 marca 2019 r. w Bibliotece Głównej UKW przy ul. Karola Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy, w godzinach 10.00-17.00.

Tematyka konferencji

Dla dostępu do informacji publicznej poszukuje się inspiracji w art. 19 Powszechnej deklaracji praw człowieka z 10 grudnia 1948 r., gwarantującym wolność ekspresji. Wraz z pogłębianiem się konsolidacji demokracji w państwach, prawo dostępu do informacji publicznej zaczęło być również gwarantowane w prawie krajowym. Ocenia się, że obecnie około 90 państw świata gwarantuje dostęp do informacji publicznej. W Polsce prawo dostępu do informacji publicznej obywatele posiadają na podstawie art. 61 Konstytucji RP z 1997 r., a  od 2001 r. na podstawie ustawy, ale w świecie Zachodu kolejne państwa ujmowały to prawo w swej legislacji od lat 60. XX w. Wokół dostępu do informacji publicznej, kształtują się zjawiska społeczno-polityczne, takie między innymi jak: walka polityczna i prawdopodobnie powstawanie nowych ruchów społecznych. W założeniu, dzięki tej konferencji, wypełniona zostanie istotna luka poznawcza odnosząca się nie tylko do polskich realiów, ale i do sytuacji politycznej innych państw świata w odniesieniu do realizacji prawa dostępu do informacji publicznej. Stąd też, możliwe będzie wskazanie na podstawie porównawczej, podobieństw i różnic, swoistości aspektów politycznych dostępu do informacji publicznej.

Ukazane zostaną prawdopodobnie wektory przemian, między innymi kwestie relacji między żądaniami społecznymi dostępu do informacji publicznej, a wymykającym się społecznej kontroli korporacjom transnarodowym. Informacja staje się szczególnie istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo narodowe oraz międzynarodowe, w tym i na bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne. Jakie są podobieństwa i różnice w praktyce wykorzystania prawa dostępu do informacji publicznej w różnych regionach Polski? Jakie zjawiska polityczne występują wobec dostępu do informacji publicznej wokół instytucji różnego szczebla w Polsce i na świecie? Jak przez pryzmat realizacji prawa dostępu do informacji publicznej należy postrzegać społeczną partycypację? Jaki wpływ na kształtowanie polityk szczegółowych i procesów decyzyjnych mają informacje publiczne pozyskane na podstawie ustaw o dostępie do informacji publicznej na świecie? W jakim porządku ideowym należy umiejscowić prawo dostępu do informacji publicznej w tradycji myśli politycznej w danych państwach? Jakie są praktyki władzy politycznej wobec wykorzystania przez obywateli prawa dostępu do informacji publicznej? Jaki potencjał ekonomiczny, gospodarczy niesie za sobą prawo dostępu do informacji publicznej? W jaki sposób dostęp do informacji publicznej kreuje możliwości i bariery rozwoju społeczno-politycznego? Jaki wpływ na jakość demokracji ma realizacja prawa dostępu do informacji publicznej? Jaką rolę w dostępie do informacji publicznej pełni trzeci sektor? Jaki jest stan świadomości politycznej wśród obywateli o możliwościach korzystania z prawa dostępu do informacji publicznej? Jakiego typu zagrożenia dla państwa może generować prawo dostępu do informacji publicznej? Jak na przemiany dostępu do informacji publicznej wpływał i wpływa obecnie rozwój technologiczny? Na te, i inne pytania, w założeniu, odpowiedzą prelegenci planowanej konferencji naukowej.

Wskazać należy, że dostęp do informacji publicznej spotyka się z coraz szerszym zainteresowaniem opinii publicznej i mediów, a zjawiska polityczne kształtujące się wokół praktyk pozyskiwania oraz wytwarzania informacji publicznej pozostają dotąd nierozpoznane.

Komitet Naukowy:

  • Dr hab. Tomasz Kuczur, prof. nadzw. UKW
  • Dr hab. Paweł Malendowicz, prof. nadzw. UKW
  • Dr Mariusz Olężałek

Komitet Organizacyjny:

Call for Papers: 28 lutego 2019 r.

Propozycje Państwa wystąpień proszę nadsyłać na adres mailowy waldoch@ukw.edu.pl, w formie abstraktu wystąpienia do 120 słów. W abstrakcie proszę podać: stopień lub tytuł naukowy, imię i nazwisko, afiliację, temat referatu. Po zaakceptowaniu Państwa propozycji wystąpienia prosimy o natychmiastową wpłatę opłaty konferencyjnej. 

Opłata konferencyjna: 300 zł
Prosimy o przelew wskazanej płatność za uczestnictwo w konferencji na nr konta:
Santander Bank Polska S.A.
92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
w tytule przelewu podając:
„Aspekty polityczne inf. pub.”,
[Imię i nazwisko uczestnika],
[dane do FV]

UWAGA: Faktura VAT wystawiana jest automatycznie na podmiot dokonujący przelewu. W przypadku chęci umieszczenia na fakturze innych danych, prosimy o przekazanie takiej informacji.

W czasie konferencji oferujemy przerwy kawowe oraz obiad. Po konferencji zostanie wydana książka pod redakcją z Państwa artykułami naukowymi, będącymi pisarską prezentacją wygłoszonego przez Państwa referatu. Opłata konferencyjna nie uwzględnia kosztów noclegu, organizatorzy nie gwarantują noclegów.