Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Nowa polityka miejska. Naukowe inspiracje dla praktyków

Nowa polityka miejska. Naukowe inspiracje dla praktyków

Szanowni Państwo,

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Bydgoszczy zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2019 r. w Bydgoszczy.

Zawartą w tytule konferencji „politykę miejską” rozumiemy na trzy sposoby. Po pierwsze, sprowadzamy ją do wymiaru władztwa w mieście, polegającego na sterowaniu zachodzącymi tu procesami w oparciu o wyznaczone dyrektywy. Po drugie, stanowi ona dla nas treść owego rządzenia, zawierającą się zarówno w brzmieniu określonych decyzji, ale ujawniającą się także w ramach praktyki ich wdrażania. Po trzecie, polityka miejska to również sfera dynamicznych relacji społecznych, polegających na partycypacji podmiotów oddolnych w artykulacji potrzeb i interesów. Owo rozróżnienie, choć uprawnione analitycznie, to wskazuje jedynie na główne wymiary badań wieloczynnikowej polityki miejskiej, jako integralnego zjawiska decydującego o jakości życia mieszkańców miast. Właściwe jego uchwycenie wymaga precyzyjnie wymierzonej perspektywy naukowej. Będzie ona szczególnie cenna, jeśli powiąże się z nią odpowiednią dbałość o kontakty między decydentami, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz badaczami. Choć jako naukowcy nie jesteśmy bezpośrednimi sprawcami, to czujemy współodpowiedzialność za wdrażane procesy rozwojowe. Swoimi badaniami chcielibyśmy zainspirować decydentów i aktywistów działających na rzecz innowacyjności i zrównoważonego rozwoju miast. Z tego względu projektowaną dyskusję konferencyjną ukierunkujemy na kilka zasadniczych kwestii, a przede wszystkim:

 • usprawniania procesów przywództwa w demokracjach miejskich,
 • optymalizacji mechanizmów rządzenia i zarządzania w mieście,
 • spójnego i efektywnego programowania zrównoważonego rozwoju miast,
 • proinnowacyjnej koordynacji działań publicznych i prywatnych w mieście,
 • wzmacniania partycypacji oddolnej w mechanizmy wdrażania innowacji miejskich,
 • rewitalizacji obszarów miejskich i tworzenia przestrzeni przyjaznych obywatelom,
 • prognozy wyzwań, jakie staną przed miastami w najbliższych latach i dekadach,
 • wskazania efektywnych narzędzi rozwiązywania nowych konfliktów miejskich.

Powyższe zagadnienia nie wyczerpują proponowanej tematyki i chętnie otworzymy się na dodatkowe Państwa sugestie. Głęboko wierzymy, że liczna obecność uczonych reprezentujących różnorodne spojrzenie, a przede wszystkim ich wzajemna dyskusja, pomoże naszym miastom stać się centrami kreatywności i innowacji. Jeśli i Państwo tę wiarę podzielacie, będzie nam niezmiernie miło gościć Was w zaproponowanym terminie w Bydgoszczy.

Serdecznie zapraszamy,
dr hab. Artur Laska
dr Alina Kaszkur

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

 • Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) 
 • Prof. UWr dr hab. Kazimierz Dziubka (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. US dr hab. Maciej Drzonek (Uniwersytet Szczeciński)
 • Prof. UKW dr hab. Janusz Golinowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 • Prof. UP dr hab. Magdalena Mikołajczyk (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)
 • Prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Prof. US dr hab. Łukasz Tomczak (Uniwersytet Szczeciński)
 • Prof. UG dr hab. Iwona Sagan (Uniwersytet Gdański)
 • Prof. UZ dr hab. Lech Szczegóła (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Prof. UWr hab. Aldona Wiktorska-Święcka (Uniwersytet Wrocławski)
 • Dr hab. Magdalena Mateja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

 • dr hab. Artur Laska
 • dr Alina Kaszkur
 • mgr Martyna Rajek-Kwiatek  (Sekretarz konferencji)

W programie konferencji przewidziane będą moderowane panele dyskusyjne oparte o krótkie wystąpienia z referatami (rozumianymi jako streszczenie stanu badań). Gotowe teksty do publikacji będzie można nadesłać po konferencji (do końca czerwca br.), mając możliwość uwzględnienia jej przebiegu - zgłoszonych uwag, opinii oraz efektów wzajemnej dyskusji.

Miejscem konferencji jest Przystań - hotel położony na Wyspie Młyńskiej w samym centrum Bydgoszczy. http://przystanbydgoszcz.pl/

Koszt udziału w konferencji wynosi 480 zł (bez noclegu – 400 zł), doktoranci: 380 zł (b.n. 300 zł). Dla członków PTNP 50 zł zniżki. W ramach opłaty przewidziana jest publikacja naukowa, pełne wyżywienie oraz uroczysta kolacja.

Zgłoszenie należy przesłać do dn. 12 maja 2019 r. na adres: nowa.politykamiejska@gmail.com

Odpowiednią kwotę należy wpłacić do dn. 20 maja 2019 r. przelewem na konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A   92 1500 1360 1213 6001 8602 0000,
[w tytule przelewu: Nowa Polityka Miejska, Imię i nazwisko uczestnika, dane do FV].