Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Utopie i dystopie: wizje polityki i ustrojów politycznych

Utopie i dystopie: wizje polityki i ustrojów politycznych

8 października 2020 r. w godz. 9.00-17.00 zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową Utopie i dystopie: wizje polityki i ustrojów politycznych
Organizator: Wydział Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Miejsce: Biblioteka UKW, ul. K. Szymanowskiego 3

Tematyka konferencji:
Prognozowanie jest jedną z najważniejszych funkcji nauk o polityce i administracji. Usiłując sprostać wyzwaniu realizacji tej funkcji w kontekście ujawniania możliwych trajektorii rozwoju i występowania zjawisk politycznych, inicjator konferencji zamierza zgromadzić naukowców i przedstawicieli sektora związanego z technologiami przyszłości, jak i przedstawicieli nauk o polityce i administracji, którzy w swych zainteresowaniach badawczych chętnie poszukują odpowiedzi na pytanie o to, jakie możliwe ustroje polityczne mogą wyłonić się w przyszłości. Szczególną rolę w tej intelektualnej wyprawie pełnić ma refleksja nad skalą rozwoju technologicznego, który wywołuje dychotomiczne procesy erozji i umacniania znanych dotychczas instytucji życia politycznego. Zadaniem prelegentów będą poszukiwania form ustrojów politycznych przyszłości w odniesieniu do utopii i dystopii znajdujących swoje odzwierciedlenie w różnorakich nurtach myśli politycznej.

W toku konferencji uczestnicy swą uwagę skoncentrują wokół następujących zagadnień szczegółowych:

 • wpływ zjawisk demograficznych (takich jak wzrost oczekiwanej długości życia, możliwe zniesienie bariery śmierci) na naturę znanych zjawisk życia politycznego;
 • możliwa ewolucja reżimów demokratycznych;
 • dalsza legitymizacja lub erozja demokracji przedstawicielskich;
 • przemiany modeli przywództwa;
 • wpływ przemian technologicznych na polityki szczegółowe m.in. ekologiczną, zdrowotną, społeczną, pracy; ewolucję instytucji państwa;
 • nowe ideologie i ruchy społeczne;
 • kierunki rozwoju myśli politycznej w Polsce i na świecie;
 • modele gospodarek (szczególnie jej robotyzację i cyborgizację) i ich wpływie na reżimy polityczne;
 • przyszłość wolności słowa i swobód politycznych;
 • ewolucję władzy politycznej;
 • wpływ rozwoju sztucznej inteligencji na politykę;
 • konsekwencje rozwoju eksploracji kosmosu;
 • wizje kulturowe i ich wpływ na politykę (m.in. w kinematografii oraz sztuce);
 • różnice i podobieństwa projektów polityki w państwach tzw. pierwszego i trzeciego świata;
 • znaczenie odkryć astronomicznych, fizycznych, chemicznych i przyrodniczych dla kierunków rozwoju polityk szczegółowych;
 • konsekwencje polityczne ewentualnych wypraw ludzkości w kosmos i dalszej jego eksploracji;
 • procesy globalizacji, w tym integracji i dezintegracji politycznej;
 • utopie i dystopie, których wizje pojawiają się w światowej myśli politycznej i kulturze.

Komitet Naukowy:

 • dr hab. Paweł Malendowicz, prof. uczelni
 • dr hab. Michał Kosman, prof. uczelni
 • dr hab. Łukasz Jureńczyk, prof. uczelni

Komitet Organizacyjny:

Call for Abstracts: 20 grudnia 2019 r.
Propozycje Państwa wystąpień proszę nadsyłać na adres mailowy waldoch@ukw.edu.pl, w formie abstraktu wystąpienia do 120 słów. W abstrakcie proszę podać: stopień lub tytuł naukowy, imię i nazwisko, afiliację, temat referatu.

Po zaakceptowaniu Państwa propozycji wystąpienia prosimy o niezwłoczną wpłatę opłaty konferencyjnej.
Opłata konferencyjna: 300 zł
Prosimy o przelew wskazanej płatność za uczestnictwo w konferencji na nr konta:
Santander Bank Polska S.A. 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000 w tytule przelewu podając:
Utopie i dystopie,
[Imię i nazwisko uczestnika],
[dane do FV]

UWAGA: Faktura VAT wystawiana jest automatycznie na podmiot dokonujący przelewu.
W przypadku chęci umieszczenia na fakturze innych danych, prosimy o przekazanie takiej informacji.

W czasie konferencji oferujemy przerwy kawowe oraz obiad. Po konferencji zostanie wydana monografia zbiorowa pod redakcją z Państwa artykułami naukowymi (20 pkt, po uzyskaniu pozytywnej recenzji), będącymi pisarską prezentacją wygłoszonego przez Państwa referatu. Opłata konferencyjna nie uwzględnia kosztów ewentualnego noclegu.

Dla słuchaczy WSTĘP WOLNY.