Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Sprawy studenckie

Pomoc materialna dla studentów

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,
  • zapomogi.

https://stypendia.ukw.edu.pl

Domy studenckie

ukw.edu.pl/jednostka/domy_studenta 

Druki, wnioski, regulaminy dla studentów

stypendia.ukw.edu.pl//jednostka/dzial_spraw_studenckich/ 

SERWIS USOSweb

Serwis USOSweb powstał w celu udostępnienia możliwości zdalnego wpływu na przebieg toku studiów w zakresie, w jakim pozwala na to uczelnia. Dzięki niemu istnieje możliwość przeglądania niezbędnych danych dotyczących uczelni, sprawdzania wyników własnych osiągnięć w nauce, komunikacji z innymi użytkownikami systemu (pracownikami bądź studentami) jak i wiele innych przydatnych rozwiązań sprawiających, iż kontakt z uczelnią jest prostszy i bardziej przyjazny.

Szczegółowe informacje i zasady funkcjonowania dostępne są pod adresem: www.usosweb.ukw.edu.pl 

SYSTEM APD

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2014/2015 Rektora UKW z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD), nakłada się na studenta i promotora obowiązek wykonania w systemie APD w ściśle określonych terminach czynności związanych z wersją elektroniczną pracy dyplomowej, które warunkują  dopuszczenie do obrony pracy.

Zasady funkcjonowania systemu dostępne są pod adresem: www.apd.ukw.edu.pl/