Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Student w bibliotece i napis: Zadbaj o pewne jutro! Student w bibliotece i napis: Zadbaj o pewne jutro!

Bezpieczeństwo narodowe

Interesują Cię zagadnienia związanie z bezpieczeństwem oraz militarnymi i pozamilitarnymi zagrożeniami? Wiążesz swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych?  

Jeśli tak, to studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe są dla Ciebie! 

To nowoczesny profil kształcenia, stawiający na umiejętności zarówno teoretyczne, jak i praktyczne - wysoko oceniany na rynku pracy.

Celem studiów jest przygotowanie rzetelnych i skutecznych profesjonalistów w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, którzy uzyskają kompetencje zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w administracji państwowej i samorządowej, służbach mundurowych i sztabach zarządzania kryzysowego. Studia zapewnią Ci zdobycie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie zarządzania zespołem, szacowania ryzyka czy logistyki bezpieczeństwa.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe umożliwiają Ci uzyskanie kompetencji w zakresie jednego z pięciu modułów do wyboru:

I. Bezpieczeństwo ekologiczne – skierowane do osób zainteresowanych współczesnymi zagrożeniami ekologicznymi, kształtowaniem polityki klimatycznej czy wdrażaniem idei zrównoważonego rozwoju na poziomie centralnym i lokalnym. Wybierając ten moduł, zdobędziesz wiedzę na temat instrumentów i metod w prognozowaniu klęsk ekologicznych, a także prawnych podstaw kreowania bezpieczeństwa.

II. Bezpieczeństwo ekonomiczne – umożliwia zdobycie specjalistycznych kwalifikacji do pracy w obszarze polityki gospodarczej, przemysłu obronnego, a także zarządzania bezpieczeństwem energetycznym. Wybór tego modułu zapewni Ci poznanie najważniejszych instrumentów operacjonalizacji bezpieczeństwa gospodarczego, a także logistycznych narzędzi stosowanych w zarządzaniu kryzysowym.

III. Bezpieczeństwo społeczne – gwarantuje zdobycie wiedzy z zakresu polityki społecznej, zabezpieczeń społecznych czy zarządzania problemami rynku pracy i demografii. Ukończenie studiów z wyborem tego modułu wyposaży Cię w szeroką wiedzę, dotyczącą współczesnych zagrożeń społecznych, w umiejętności zarządzania zespołem w sytuacjach kryzysowych, a także znajomość procedur kształtowania bezpieczeństwa na szczeblu centralnym i lokalnym.

IV. Bezpieczeństwo polityczno-militarne kładzie nacisk na wykształcenie analitycznych umiejętności studiującego: rozumienia aspektów genetycznych, strukturalnych oraz funkcjonalnych zjawisk i procesów bezpieczeństwa. Przedmioty dobrane zostały w sposób kompleksowy i pozwalają na zdobycie wiedzy, jak i kompetencji, m.in. w zakresie: planowania i programowania obronnego, polityki bezpieczeństwa i obrony UE, organizacji i funkcjonowania Wojska Polskiego, polityki militarnej Polski, wwspółczesnych wojen i konfliktów zbrojnych, misji pokojowych i stabilizacyjnych, międzynarodowego prawa humanitarnego.

V. Bezpieczeństwo wewnętrzne ma charakter interdyscyplinarny i oferuje wszechstronną wiedzę, dotyczącą różnorodnych aspektów bezpieczeństwa w wymiarze wewnętrznym. Ponadto przekładania wiedzy teoretycznej na praktyczne scenariusze i projekty rozwiązań trudnych problemów bezpieczeństwa wewnętrznego. Przedmioty dobrane zostały w sposób całościowy i systemowy, co pozwala na zdobycie wiedzy kompetencji, m.in. zakresie: zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, instytucji i polityki wewnętrznej Unii europejskiej, migracji, socjologii grup dyspozycyjnych, służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz polityki i instytucji bezpieczeństwa lokalnego i regionalnego w Polsce, a także polityki bezpieczeństwa cybernetycznego RP.

Istotą studiów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe jest kompleksowe przygotowanie specjalistów, posiadających wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu kształtowania bezpieczeństwa oraz militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie, co stanowi duży atut na rynku pracy.

Adresaci studiów

Studia z zakresu Bezpieczeństwa Narodowego dedykowane są osobom charakteryzującym się zdolnościami przywódczymi, wysoko rozwiniętym zmysłem analitycznym i wszechstronnymi zainteresowaniami. To kierunek dla ludzi zorientowanych na zdobywanie cennego doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, którzy nie boją się podejmować wyzwań. Kandydaci na studia mają możliwość uzyskania fachowej wiedzy w zakresie kierowania zespołem ludzi, zarządzania sytuacjami kryzysowymi czy kształtowania rozwiązań politycznych i prawnych, dotyczących ochrony obywateli i mienia. Zdobyte umiejętności praktyczne i analityczne otwierają przed nimi szerokie perspektyw na przyszłość.

Perspektywy zawodowe

Studia na  kierunku Bezpieczeństwo Narodowe przygotują Cię do podjęcia zatrudnienia w:

 • strukturach centralnej i terenowej administracji rządowej,
 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • siłach zbrojnych i innych instytucjach wojskowych,
 • służbach mundurowych (np. w policji, straży granicznej, straży pożarnej),
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • przedsiębiorstwach prywatnych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego (np. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne, specjaliści ds. bezpieczeństwa),
 • organizacjach pozarządowych,
 • ośrodkach doradczych,
 • sektorze edukacji dla bezpieczeństwa.

Program studiów:

Semestr I

 • Wprowadzenie do ekonomiki bezpieczeństwa
 • Organy i instytucje bezpieczeństwa w państwie
 • Terroryzm międzynarodowy
 • Współczesne zagrożenia cywilizacyjne
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Współczesne systemy polityczne
 • Wstęp do filozofii bezpieczeństwa
 • Najnowsza historia Polski (po 1914 r.)
 • Geografia polityczna i wojenna
 • Język obcy

Semestr II

 • Radykalne ideologie polityczne i ruchy społeczne
 • Polityka klimatyczna
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Międzynarodowe stosunki wojskowe
 • Siły zbrojne w systemie politycznym państwa
 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Służby specjalne RP
 • Historia wojskowa Polski w XX w. (e-learning)
 • Język obcy

Semestr III

 • Wstęp do badań w naukach o polityce i bezpieczeństwie
 • Problematyka bezpieczeństwa w teorii polityki
 • Polityka cyberbezpieczeństwa
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Migracje w dobie globalizacji
 • Historia wojen i wojskowości
 • Socjologia wojska
 • Polityka militarna Polski
 • Język obcy

Semestr IV

 • Bezpieczeństwo zdrowotne
 • Prognozowanie i symulacje międzynarodowe
 • Organizacja i zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
 • Wprowadzenie do edukacji dla bezpieczeństwa
 • Informacja publiczna i niejawna w administrowaniu bezpieczeństwem
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy
 • Seminarium licencjackie

Semestr V

 • Przemiany geopolityczne w Europie w XX i XXI w.
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Rywalizacja strategiczna USA-Chiny
 • Broń masowego rażenia
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium licencjackie

Semestr VI

 • Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka
 • Bezpieczeństwo w dobie pandemii i świecie postpandemicznym
 • Sztuczna inteligencja-wyzwania dla bezpieczeństwa państwa
 • Komentarz do współczesnych problemów bezpieczeństwa
 • Polityka społeczna
 • Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych
 • Konflikty społeczne
 • Seminarium licencjackie

MODUŁY DO WYBORU  (realizowane od IV semestru)

Moduł I. Bezpieczeństwo polityczno-militarne

 • Międzynarodowe prawo humanitarne
 • Socjologia wojska
 • Polityka militarna Polski
 • Planowanie i programowanie obronne
 • Polityka bezpieczeństwa i obrony UE
 • Misje pokojowe i stabilizacyjne
 • Organizacja i funkcjonowanie Wojska Polskiego
 • Współczesne technologie wojskowe i przemysł obronny
 • Współczesne wojny i konflikty zbrojne
 • Modele obrony terytorialnej i obrony cywilnej

Moduł II. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

 • Socjologia grup dyspozycyjnych
 • Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • Migracje a bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Rozwój infrastruktury krytycznej a bezpieczeństwo państwa
 • Instytucje i polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
 • Obywatel w systemie prawnym RP
 • Policja, Straż Graniczna i służby specjalne w systemie bezpieczeństwa RP
 • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
 • Polityka bezpieczeństwa cybernetycznego RP
 • Polityka i instytucje bezpieczeństwa lokalnego i regionalnego w Polsce

Moduł III. Bezpieczeństwo ekologiczne

 • Instytucje prawne bezpieczeństwa ekologicznego
 • Polityka zrównoważonego rozwoju
 • Uwarunkowanie bezpieczeństwa ekologicznego RP
 • Zarządzanie środowiskowe w produkcji żywności
 • Globalne bezpieczeństwo ekologiczne
 • Zagrożenia i konflikty ekologiczne
 • Świadomość ekologiczna i jej uwarunkowanie
 • Organizacja i ruchy ekologiczne
 • Polityka ekologiczna na poziomie lokalnym
 • Biopolityka

Moduł IV. Bezpieczeństwo ekonomiczne

 • Instytucje prawne bezpieczeństwa ekonomicznego
 • Globalne problemy bezpieczeństwa ekonomicznego
 • Polityka gospodarcza
 • Standardy krajowego ładu finansowego
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne UE
 • Problemy żywnościowe świata
 • Przemysł obronny w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Rozwój infrastruktury a bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Wyzwania bezpieczeństwa energetycznego
 • Mocarstwa w systemie bezpieczeństwa ekonomicznego

Moduł V. Bezpieczeństwo społeczne

 • Instytucje prawne bezpieczeństwa społecznego
 • Współczesne zagrożenia społeczne
 • Koncepcje i modele bezpieczeństwa społecznego 
 • Gospodarka cyfrowa i społeczna 
 • System zabezpieczenia społecznego w Polsce i Unii Europejskiej 
 • Bezpieczeństwo społeczne na szczeblu lokalnym 
 • Obywatel w systemie prawnym RP
 • Polityka zrównoważonego rozwoju
 • Polityka rynku pracy 
 • Demografia a bezpieczeństwo społeczne

*Uruchomienie poszczególnych modułów jest zależne od wyborów dokonywanych przez Studentów po drugim semestrze studiów.