Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Cyberdemokracja i studia nad rozwojem Cyberdemokracja i studia nad rozwojem

Cyberdemokracja i studia nad rozwojem

studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne 

Śledzisz osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji, marketingu internetowego albo cyberbezpieczeństwa? Fascynują Cię nowoczesne technologie oraz ich wpływ na życie społeczne i polityczne? Pragniesz być nie tylko ich użytkownikiem, lecz także kreować ich rozwój?

Jeśli tak, to kierunek Cyberdemokracja i studia nad rozwojem jest właśnie dla Ciebie!

Studia te, tworzone przez Wydział Nauk o Polityce i Administracji przy wsparciu Instytutu Informatyki UKW, opierają się na najnowszych trendach w dziedzinie cyfrowej humanistyki i nauk społecznych. Odpowiadają na obecne i przyszłe zapotrzebowanie rynku pracy, na którym poszukiwani są pracownicy o zaawansowanej wiedzy technicznej, posiadający zarazem rozwinięte kompetencje miękkie (soft skills).

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów o unikatowej wiedzy i umiejętnościach w dziedzinie nauk społecznych oraz nauk informatycznych, zdolnych podejmować pracę w sektorze publicznym i prywatnym na stanowiskach wymagających kompetencji z zakresu współczesnych technologii cyfrowych oraz rozumienia procesów społecznych i politycznych.

Studia na kierunku Cyberdemokracja i studia nad rozwojem umożliwią Ci uzyskanie kompetencji w zakresie jednego z dwóch modułów do wyboru:

I. Architektura cyberbezpieczeństwa w państwie i organizacji – umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym i komercyjnym. Przygotowuje specjalistów, którzy odpowiadać będą za mierzenie się z cyberterroryzmem, dezinformacją i propagandą cyfrową, fake newsami, a także cyberprzestępczością i zagrożeniami społecznymi, związanymi z rozwojem Internetu i technologii informatycznych.

II. Social media marketing – umożliwia uzyskanie kompetencji w zakresie reklamy i marketingu w sieciach społecznościowych. Przygotowuje profesjonalistów w dziedzinie nowych mediów, potrafiących wykorzystywać techniki informatyczne oraz metody zarządzania w kreowaniu wizerunku w sieci, komunikowania politycznego w Internecie, a także kierowania projektami cyfrowymi.

Adresaci studiów

Kierunek Cyberdemokracja i studia nad rozwojem skierowany jest do osób o zdolnościach informatycznych i analitycznych, a zarazem pasjonujących się problemami świata społecznego i politycznego. Są to studia dla ludzi zorientowanych na mierzenie się nie tylko z rozpoznanymi już wyzwaniami, lecz także z tymi, które pojawiać się będą w najbliższych latach i dekadach, wraz z postępem technologicznym i społecznym. Studenci tego kierunku mają szansę na uzyskanie specjalistycznej wiedzy m.in. w dziedzinie nowych mediów, sztucznej inteligencji, metod badań ilościowych i jakościowych, statystyki, współczesnej demokracji i ruchów społecznych, przetwarzania danych cyfrowych, a także studiów nad przyszłością.

Perspektywy zawodowe

Kierunek Cyberdemokracja i studia nad rozwojem przygotuje Cię do podjęcia zatrudnienia wszędzie tam, gdzie niezbędne jest posiadanie umiejętności technicznych oraz kompetencji społecznych, a zatem między innymi w:

  • administracji publicznej oraz sektorze prywatnym,
  • jednostkach odpowiedzialnych za planowanie rozwoju na szczeblu lokalnym, regionalnymi i ogólnokrajowym,
  • działach marketingu,
  • agencjach reklamowych i public relations,
  • agencjach interaktywnych,
  • przedsiębiorstwach z branży IT,
  • instytutach badania rynku i opinii,
  • jednostkach zajmujących się bezpieczeństwem teleinformatycznym,
  • mediach cyfrowych,
  • start-upach internetowych.

https://www.youtube.com/watch?v=Do0YsUAmQ_8

Program studiów

Semestr I.
Ochrona własności intelektualnej (w sieci)
Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju
Sztuka wystąpień publicznych
Wstęp do nauki o polityce
Ideologie polityczne
Przywództwo w XXI w.
Teorie i dzieje demokracji
Demografia i zróżnicowanie rozwojowe społeczeństw
Studia nad przyszłością
Wprowadzenie do filozofii i kognitywistyki
Język obcy

Semestr II.
Technologie informacyjne
A.I.: wyzwania etyczne, polityczne i społeczne
Metody i instrumenty pomiaru demokracji
Statystyka w badaniach społecznych
Demokracja 3.0. Symulator
Teorie rozwoju społecznego i politycznego
Wprowadzenie do badań cyberprzestrzeni
Metodologie badań jakościowych
Polityka ekologiczna
Smart Cities 3.0
Język obcy

Semestr III.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne
Ekonomia i finanse publiczne
Wprowadzenie do nowych mediów
Haktywizm, slaktywizm i ruchy społeczne w XXI w.
Bezpieczeństwo narodowe
Innowacyjność na rzecz zrównoważonego rozwoju (e)
E-partycypacja (e)
E-administracja
Wprowadzenie do sieci telefinformatycznych
Język obcy

Semestr IV.
Marketing polityczny w erze technologii cyfrowych
Psychologia polityczna
Teorie organizacji i zarządzania
Język obcy
Wychowanie fizyczne

Semestr V.
Społeczeństwo informacyjne
Zarządzanie informacją i wiedzą
Open government data i biblioteki cyfrowe
Eksploracja danych tekstowych i wizualizacja danych
Język obcy
Wychowanie fizyczne
Seminarium licencjackie

Semestr VI.
Polityka w erze transhumanizmu i postczłowieka
Zarządzanie rozwojem w grupie
Polityka społeczna 3.0. i wykluczenie cyfrowe
Kampanie wyborcze i społeczne 3.0.
Systemy informatyczne i pakiety biurowe pracy w chmurze
Społeczne studia nad nauką i technologią
Filozofia wobec dylematów współczesności
Język obcy
Seminarium licencjackie

MODUŁY DO WYBORU (realizowane od IV semestru)*
Moduł I. Architektura cyberbezpieczeństwa w państwie i organizacji
Prawne i procesowe uwarunkowania cyberbezpieczeństwa
Zarządzanie projektem
Wybrane systemy cyberbezpieczeństwa - studium przypadku
System cyberbezpieczeństwa RP
Bezpieczeństwo IT
Wizerunek państwa w kontekście cyberbezpieczeństwa
Cyberterroryzm
Przestępczość i zagrożenia społeczne w świecie cyfrowym
Fake news, propaganda i dezinformacja w XXI w.
Edukacja na rzecz cyberbezpieczeństwa

Moduł II. Social media marketing
Prawne uwarunkowania aktywności w mediach społecznościowych
Zarządzanie projektem w social media
Social media a przeobrażenia demokracji
Media tradycyjne w erze cyfrowej
E-komunikowanie polityczne
Wizerunek w social media
Warsztat social media managera
Środki masowego przekazu wobec wyzwań cywilizacyjnych XXI w.
Fake news i social media
Social media i e-edukacja

* Uruchomienie poszczególnych modułów jest uzależnione od wyborów dokonywanych przez Studentów po drugim semestrze studiów.