Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Student w bibliotece i napis: Obierz właściwą strategię! Student w bibliotece i napis: Obierz właściwą strategię!

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu obronności i funkcjonowania państwa? Zastanawia Cię, jak zarządzać bezpieczeństwem, aby zapewnić porządek na różnych poziomach życia publicznego? Myślisz o pracy w służbach mundurowych?

Jeśli tak, to studia na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Narodowym są dla Ciebie! Program ten cieszy się wśród Studentów niesłabnącą popularnością, ponieważ zapewnia umiejętności wciąż wysoce pożądane na rynku pracy.

Celem studiów jest przygotowanie kompetentnych i wszechstronnych specjalistów w zakresie zarządzania instytucjami bezpieczeństwa narodowego, poprzez poszerzanie i systematyzowanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności w obszarze bezpieczeństwa państwa. Studia zapewnią Ci zdobycie istotnych kwalifikacji z zakresu obronności oraz porządku publicznego, niezbędnych do podjęcia pracy w służbach mundurowych i sztabach zarządzania kryzysowego.

Studia na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Narodowym umożliwiają uzyskanie pożądanych kompetencji w ramach jednego z dwóch modułów do wyboru:

1. Zarządzanie kryzysowe – przeznaczony dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego, logistyki w kierowaniu zespołem, a także prowadzenia komunikacji strategicznej w obliczu zagrożeń. Wybierając ten moduł, zdobędziesz kompetencje miękkie, ze szczególnym naciskiem na umiejętności negocjacyjne i zdolności pracy zespołowej.

2. System bezpieczeństwa i obronności państwa – skierowany do Studentów pragnących zdobyć kompetencje w obszarze prawnych i społecznych uwarunkowań działania organów bezpieczeństwa, wielowymiarowych aspektów funkcjonowania służb porządku publicznego i obrony ludności. Po ukończeniu modułu uzyskasz specjalistyczne kwalifikacje do szacowania ryzyka, planowania strategicznego, a także umiejętności organizacji pracy zespołowej, niezbędne w służbach mundurowych.

Istotą studiów jest kompleksowe przygotowanie specjalistów posiadających kompetencje w obszarze bezpieczeństwa publicznego, zagrożeń zewnętrznych oraz różnorodnych metod i strategii zarządzania. W ramach studiów na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Narodowym przewidziane są zajęcia terenowe na bazie instytucji bezpieczeństwa narodowego, które pozwalają skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką – dzięki temu  nasi Absolwenci bez trudu odnajdują się na rynku pracy.

ADRESACI STUDIÓW

Studia z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem Narodowym dedykowane są osobom o dużych zdolnościach przywódczych, które nie boją się podejmować wyzwań. To kierunek dla ludzi kreatywnych i dociekliwych, zorientowanych na zdobycie kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, umiejętności związanych z szeroko rozumianą obroną państwa, ale także wiedzy dotyczącej monitorowania zagrożeń i zapobiegania im. Uczestnicy studiów uzyskują specjalistyczne kwalifikacje w zakresie kierowania zespołem ludzi, zarządzania sytuacjami kryzysowymi czy kształtowania rozwiązań politycznych i prawnych, dotyczących ochrony obywateli i mienia. Program kształcenia pozwala na nabycie umiejętności negocjacji i planowania strategicznego, których celem jest m.in. podwyższanie gotowości obronnej państwa. Zdobyte kompetencje analityczne i praktyczne zapewniają Absolwentom o szerokie perspektywy na rynku pracy.

PERSPETKYWY ZAWODOWE

Studia przygotują Cię do podjęcia zatrudnienia w:

 • strukturach centralnej i terenowej administracji rządowej,
 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • siłach zbrojnych i innych instytucjach wojskowych,
 • służbach mundurowych (np. w policji, straży granicznej, straży pożarnej),
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • przedsiębiorstwach prywatnych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego (np. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne, specjaliści ds. bezpieczeństwa),
 • organizacjach pozarządowych,
 • ośrodkach doradczych,
 • sektorze edukacji dla bezpieczeństwa.

PROGRAM STUDIÓW

Semestr I.

 • Metodologia badań nad bezpieczeństwem
 • Filozofia i etyka bezpieczeństwa (moduł humanistyczny)
 • Socjologia bezpieczeństwa z elementami psychologii
 • Wprowadzenie do polemologii i irenologii
 • Wojny i konflikty zbrojne po 1945 r.
 • Ewolucja myśli strategicznej
 • Podstawy organizacji i zarządzania bezpieczeństwem
 • Inżynieria systemów i analiza systemowa

Semestr II.

 • Sztuka dyplomacji i negocjacji
 • Zagrożenia bezpieczeństwa współczesnego świata
 • Strategie i polityki bezpieczeństwa mocarstw
 • Zagrożenia bezpieczeństwa Polski
 • Globalne i regionalne instytucje zarządzania bezpieczeństwem
 • Organizacja struktur soft security w  państwie demokratycznym
 • Bieżące problemy bezpieczeństwa (komentarz)
 • Język obcy
 • Seminarium magisterskie

Semestr III.

 • Polityka i system bezpieczeństwa w Unii Europejskiej (e-learning)
 • Polityka i system obronny RP
 • Zintegrowany system zarządzania kryzysowego w Polsce
 • Służby porządku publicznego w państwie demokratycznym
 • Główne teorie geopolityczne
 • Zarządzanie projektami w obszarze bezpieczeństwa
 • Zagrożenia bezpieczeństwa na poziomie lokalnym
 • Język obcy specjalistyczny
 • Seminarium magisterskie

Semestr IV.

 • Podstawy przedsiębiorczości w sektorze bezpieczeństwa
 • Seminarium magisterskie

MODUŁY DO WYBORU (realizowane od II semestru)

Moduł I. Zarządzanie kryzysowe

 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Zarządzanie kryzysami politycznymi i społecznymi
 • Zarządzanie kryzysami militarnymi
 • Zarządzanie kryzysami ekonomicznymi
 • Zarządzania kryzysami ekologicznymi
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych

Moduł II. System bezpieczeństwa i obronności państwa

 • Obrona cywilna i ochrona ludności
 • Policja w systemie bezpieczeństwa RP
 • Siły Zbrojne jako instrument polityki bezpieczeństwa i obrony RP
 • Społeczne aspekty funkcjonowania sił zbrojnych
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa i obronności
 • Sojusz Północnoatlantycki w strategii i polityce bezpieczeństwa RP
 • Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa

*Uruchomienie poszczególnych modułów jest zależne od wyborów dokonywanych przez Studentów po drugim semestrze studiów.