Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Polityka miejska i zarządzanie centrami miast

Czas trwania: 2 semestry
Cena: 2100 zł za semestr

ADRESACI
Studia podyplomowe przeznaczone dla pracowników administracji samorządowej, radnych i kandydatów na radnych, przedstawicieli organizacji lokalnych, społecznych i gospodarczych, liderów miejskich społeczności lokalnych oraz osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnego zarzadzania obszarami miejskimi oraz centrami miast.

Studia przygotowują specjalistów z zakresu zarządzania rozwojem miast, potrafiących w sposób właściwy analizować przyczyny i przebieg procesów zachodzących we współczesnych miastach. Podczas zajęć słuchacze zyskają wiedzę na temat polityki miejskiej, teorii rozwoju miast czy prawno-administracyjnych aspektów zarządzania miastami. Dowiedzą się również, jak kształtują się relacje między podstawowymi organami, instytucjami oraz podmiotami rządzenia i zarządzania w miastach. Zgłębią temat nowego zarządzania publicznego i ekonomiki miast, ruchów miejskich i aktywności obywatelskiej czy też rewitalizacji.

Po ukończeniu kursu Absolwenci będą kompetentni w doborze odpowiednich modeli i instrumentów wspierających zarządzanie miastem, m.in. poprzez umiejętność realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich czy też tych w konwencji partnerstw publiczno-prywatnych. Będą potrafili dokonać profesjonalnej oceny realizacji przyjętych przez miasto celów rozwojowych, związanych m.in. ze społecznymi uwarunkowaniami innowacyjności, zarządzaniem kulturą miejską czy miejskim brandingiem. Będą ukierunkowani na podnoszenie sprawności zarządzania strukturami miejskimi, mając na celu wzrost ich konkurencyjności i poprawy warunków życia mieszkańców, m.in. poprzez wykorzystanie nowych mediów, inteligentne i zintegrowane zarządzanie wizerunkiem i dostępnością czy też realizację działań rozwojowych w problematycznych centralnych obszarach miast.

Studia podyplomowe przygotują do współpracy i działania w zespołach złożonych z przedstawicieli różnych środowisk, zajmujących się polityką miejską i zarządzaniem centrum miast. Słuchacz sam natomiast zdecyduje, który temat jest mu bliższy, wybierając jeden z modułów programu kształcenia:

 • Moduł I. Innowacyjna polityka miejska
 • Moduł II. Town Centre Management

PERSPETKYWY ZAWODOWE

Absolwent studiów będą przygotowani do pracy m.in. w:

 • jednostkach zajmujących się procesami programowania rozwoju w skali regionalnej i lokalnej,
 • administracji samorządowej i rządowej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • charakterze menadżera centrum miasta.

PRZEDMIOTY

 • Polityka miejska
 • Problemy lokalne i zróżnicowanie społeczne
 • Teorie rozwoju miast i urbanizacji
 • Prawno-administracyjne aspekty zarządzania miastem
 • Nowe zarządzanie publiczne, new public governance i ekonomika miast
 • Ruchy miejskie i aktywność lokalna
 • Rewitalizacja jako narzędzie rozwoju społecznego i gospodarczego
 • Fundusze europejskie jako czynnik rozwoju miast
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Społeczne uwarunkowania innowacyjności i zarządzanie kulturą miejską
 • Branding miejski i wykorzystanie nowych mediów w zarządzaniu wizerunkiem
 • Zarządzanie dostępnością w miastach
 • Seminarium dyplomowe

Moduł I. Innowacyjna polityka miejska

 • Laboratorium działania społecznego (zrównoważony rozwój miast, slow city i smart city)
 • Inteligentne i zintegrowane zarządzanie w polskich miastach

Moduł II. Town Centre Management

 • Laboratorium działania społecznego (koncepcja TCM, kwestie rozwoju i problemy centralnych obszarów miast)
 • City center manager

WARUNKI ZALICZENIA

Zaliczenie na pozytywną ocenę przedmiotów objętych programem studiów.
Przedłożenie projektu dyplomowego, pozytywnie ocenionego przez prowadzącego seminarium dyplomowe

KIEROWNICZKI STUDIÓW

dr Alina Kaszkur
alina.kaszkur@ukw.edu.pl

dr Małgorzata Sikora-Gaca
msikoragaca@ukw.edu.pl