Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Zarządzanie obszarami wiejskimi

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cena: 2 000 zł za semestr

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów wykorzystujących innowacyjne narzędzia do zarządzania rozwojem obszarów wiejskich. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom będą oni przygotowani do podjęcia pracy w administracji samorządowej oraz organizacjach społecznych i gospodarczych działających na obszarach wiejskich.

Studia przygotowują do pełnienia roli lidera lokalnej społeczności wiejskiej. Pozwalają na zdobycie wiedzy o podstawach zarzadzania strategicznego, sposobach pomiaru rozwoju lokalnego oraz założeniach polityki wiejskiej Unii Europejskiej. Uczestnicząc w zajęciach, słuchacze dowiedzą się także, jak określać potencjał obszaru wiejskiego oraz budować strategię rozwoju, która go wykorzysta. Ponadto poznają zewnętrzne źródła finansowania inicjatyw stymulujących rozwój wiejskich społeczności.

Studia przygotowują do pracy w zespołach złożonych ze specjalistów z różnych dziedzin zajmujących się zarządzaniem obszarami wiejskimi i ustalaniem hierarchii priorytetów oraz sposobów ich realizacji. Umożliwiają także uzyskanie kompetencji w zakresie jednego z dwóch modułów:

 1. Budowa marki wsi – podczas zajęć realizowanych w ramach tego modułu słuchacze dowiedzą się za pomocą, jakich narzędzi budować markę wsi i wykorzystywać jej potencjał kulturowy.

 2. Zarządzanie proekologiczne na obszarach wiejskich – moduł przygotowujący słuchaczy do zarządzania ochroną środowiska i kryzysami ekologicznymi na obszarach wiejskich.

Istotą studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów, którzy będą rozumieli potrzebę nowoczesnego zarządzania obszarami wiejskimi, z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi. Słuchacze będą przygotowani do tego nie tylko teoretycznie, ale nabędą w tym zakresie także umiejętności praktycznych.

ADRESACI

Studia podyplomowe przeznaczone są dla pracowników administracji samorządowej, radnych i kandydatów na radnych gminnych i powiatowych z obszarów wiejskich (OW), sołtysów, przedstawicieli organizacji społecznych i gospodarczych działających na obszarach wiejskich, liderów wiejskich społeczności lokalnych oraz osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnego zarzadzania obszarami wiejskimi.

PERSPETKYWY ZAWODOWE

 • administracja samorządowa
 • organizacje pozarządowe
 • Lokalne Grupy Działania
 • jednostki pomocnicze gmin i powiatów
 • instytucje animujące społeczność wiejską
 • agencje rozwoju regionalnego
 • instytucje kultury
 • własna działalność wykorzystująca potencjał obszarów wiejskich

PRZEDMIOTY

 • Obszary wiejskie w naukach społecznych
 • Rozwój lokalny i paradygmaty rozwoju obszarów wiejskich
 • Polityka wiejska Unii Europejskiej
 • Podmioty zaangażowane w zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich
 • Partycypacja obywatelska
 • Komunikacja wizerunkowa
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Strategia rozwoju obszaru wiejskiego
 • Potencjał obszarów wiejskich
 • Lokalne Grupy Działania
 • Wykorzystanie nowych mediów w zarządzaniu wizerunkiem wsi
 • Zarządzanie strategiczne
 • Seminarium dyplomowe

Moduł I Budowa marki wsi

 • Marketing terytorialny
 • Budowa marki

Moduł II Zarządzanie proekologiczne na obszarach wiejskich

 • Zarządzanie kryzysami ekologicznymi na poziomie lokalnym
 • Problemy ekologiczne na obszarach wiejskich

WARUNKI ZALICZENIA

Podstawą zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotów objętych programem studiów oraz projekt dyplomowy pozytywnie oceniony przez prowadzącego seminarium.

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

dr Barbara Panciszko
barpan@ukw.edu.pl