Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Zarządzanie dostępnością – specjalista ds. dostępności

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cena: 2400 zł za semestr

Pierwsze tego typu studia podyplomowe w Polsce, umożliwiające zdobycie kwalifikacji w zakresie zarządzania dostępnością w sferze publicznej, zwłaszcza w obszarze dostosowania przestrzeni publicznej do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami – osób zależnych. Przygotowują do pełnienia funkcji specjalisty ds. dostępności. Wymóg wprowadzenia takiego stanowiska od września 2020 r. do każdej jednostki rządowej, samorządowej, i tych o charakterze publicznym nakłada Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Słuchacze studiów podyplomowych to eksperci w zakresie dostępności przestrzeni publicznej dla osób zależnych oraz grup ze szczególnymi potrzebami. Posiadają wiedzę z zakresu ekonomii dostępności, problemów demograficznych oraz prawno-administracyjnych aspektów zarządzania dostępnością w Polsce. Są kompetentni, aby realizować program rządowy Dostępność Plus, mają wiedzę na temat jego zakresu, budżetu oraz wskaźników kontekstowych. Są świadomi tego, jak fundusze europejskie, dostępne w perspektywie finansowej 2014-2020, pomagają zarządzać dostępnością, m.in. poprzez wsparcie innowacji społecznych – innowacji na rzecz dostępności czy poprzez wykorzystanie trybu inwestycyjnego w postaci partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ponadto posiadają wiedzę na temat uniwersalnego projektowania oraz zarządzania dostępnością przy wykorzystaniu nowych mediów i zintegrowanego zarządzania sferą publiczną. Rozumieją, że poprzez projekty symulacyjne oparte o laboratorium dostępności można testować swoje pomysły, przekładając je na konkretne, innowacyjne rozwiązania.

ADRESACI

Studia podyplomowe przeznaczone są dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników pozostałych instytucji publicznych, przedstawicieli organizacji lokalnych, społecznych i gospodarczych oraz wszystkich tych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w zakresie zarządzania dostępnością w sferze publicznej i kompetencje specjalisty ds. zarządzania dostępnością.

PERSPETKYWY ZAWODOWE

 • specjalista ds. dostępności
 • administracja rządowa
 • administracja samorządowa
 • organizacje pozarządowe
 • sektor prywatny

Istotą studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów w zakresie dostępności przestrzeni publicznej. Za przekazanie wiedzy oraz rozwój odpowiednich kompetencji odpowiadać będą pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz praktycy z zakresu dostępności.

Studia pod patronatem: p. Łukasza Salwarowskiego - członka Rady Dostępności oraz Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Polskiego Związku Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski, Polskiego Związku Głuchych Oddział Kujawsko-Pomorski.

PRZEDMIOTY

 • Teoria dostępności i accessbility economics
 • Dostępne i integrowane zarządzanie sferą publiczną
 • Problemy demograficzne i zróżnicowanie społeczne
 • Prawno-administracyjne aspekty zarządzania dostępnością w Polsce
 • Program Dostępność Plus
 • Dostępność na obszarach wiejskich
 • Fundusze europejskie jako czynnik zarządzania dostępnością
 • Partnerstwo i praktyka na rzecz dostępności
 • Innowacje społeczne dla dostępności
 • Uniwersalne projektowanie i racjonalne usprawnienia
 • Dostępność cyfrowa
 • Koordynator ds. dostępności
 • Laboratorium dostępności - case study
 • Seminarium dyplomowe

Cykl kształcenia obejmuje 194 godziny dydaktyczne i jest zgodny z kwalifikacją rynkową "Wdrażanie dostępności w organizacji", na podstawie której możecie Państwo przystąpić do egzaminu państwowego na koordynatora.

WARUNKI ZALICZENIA

Podstawą zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotów objętych programem studiów oraz projekt dyplomowy realizowany w obszarze dostępności, pozytywnie oceniony przez prowadzącego seminarium dyplomowe.

KIEROWNIK

dr Małgorzata Sikora-Gaca
msikoragaca@ukw.edu.pl
http://sikora-gaca.pl/

Rekrutacja

Zapisz się już dziś - liczba miejsc ograniczona!