Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Broker innowacji - specjalista ds. komercjalizacji nauki

Czas trwania: 2 semestry
Cena: 2400 zł za semestr

ADRESACI
Studia podyplomowe przeznaczone są dla pracowników uczelni wyższych – zarówno naukowych, jak i administracyjnych, pracowników sektora publicznego i prywatnego zainteresowanych pozyskaniem środków na realizację grantów badawczych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, już pracujących brokerów innowacji, pracowników Centrów Transferu i Technologii, pracowników ośrodków badawczych, członków zespołów i instytutów badawczo-rozwojowych, oraz wszystkich tych, którzy chcą pozyskać stosowne uprawnienia brokera innowacji – specjalisty ds. komercjalizacji nauki.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które interesuje kwestia komercjalizacji nauki oraz profesjonalne zarządzanie wiedzą i technologią.
Słuchacz studiów podyplomowych nabędzie wiedzę z zakresu przedsiębiorczości akademickiej. Pozna, czym jest know-how i ocena słuszności zastosowania danego pomysłu/odkrycia/badania/wdrożenia w biznesie – proof concept. Zrozumie, jak istotny w pracy brokera jest networking, budowanie sieci kontaktów i powiązań między uczelniami wyższymi czy ośrodkami badawczymi a biznesem. Słuchacz pozna istotę zarządzania innowacyjnością i rozwojem, a także różnice między pracami przedwdrożeniowymi, wdrożeniowymi i badawczo-rozwojowymi. Tym samym nabędzie umiejętności zarządzania procesem transferu wiedzy i technologii i pozyskiwania na ten cel środków finansowych. Pozna istotę analizy rynkowej i patentowej zapotrzebowania na badania naukowe. Zdobędzie wiedzę z obszaru ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, a także w zakresie jej wyceny. Pozna ścieżki komercjalizacji. Słuchacz zrozumie, jak niezwykle istotna jest znajomość procedur związanych z realizacją zamówień publicznych w komercjalizacji B+R. Zdobędzie również wiedzę w zakresie zarządzania projektem i rozliczania grantów, dzięki czemu będzie mógł umiejętnie i kompleksowo pokierować procesem zarządzania komercjalizacją. Zrozumie pojęcie zleconych usług badawczych, a także potrzebę ich odpowiedniej promocji. Nabędzie umiejętności związane z budową portfolio dla badań naukowych. Pozna istotę warsztatu pracy brokera innowacji – specjalisty ds. komercjalizacji nauki, szczególnie w oparciu o dobre praktyki i laboratorium innowacji.

PERSPETKYWY ZAWODOWE

Absolwent studiów będą przygotowani do pracy m.in. w:

 • Broker innowacji – specjalista ds. komercjalizacji nauki
 • Uczelnie wyższe publiczne i prywatne,
 • Firmy prywatne chcące rozwijać działalność B+R,
 • Centra Transferu Technologii,
 • Ośrodki i instytuty badawcze oraz badawczo-rozwojowe.

Istotą studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów – przyszłych brokerów innowacji w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w sektorze publicznym i prywatnym. Za przekazanie wiedzy oraz rozwój odpowiednich kompetencji odpowiadać będą pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz praktycy z zakresu komercjalizacji

PRZEDMIOTY

 • Przedsiębiorczość akademicka, know-how i proof concept
 • Networking
 • Zarządzanie innowacyjnością i rozwojem
 • Prace badawczo-rozwojowe. Podejście projektowe
 • Transfer wiedzy i technologii
 • Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej
 • Analiza rynkowa i patentowa zapotrzebowania na badania naukowe
 • Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
 • Wycena własności intelektualnej
 • Ścieżki komercjalizacji
 • Zamówienia publiczne w komercjalizacji B+R
 • Zarządzanie projektem i rozliczanie grantów
 • Zarządzanie komercjalizacją
 • Zlecone usługi badawcze
 • Promocja innowacji i portfolio badań naukowych
 • Warsztat pracy brokera
 • Laboratorium komercjalizacji – case study
 • Seminarium dyplomowe

Cykl kształcenia obejmuje 194 godziny dydaktyczne.

WARUNKI ZALICZENIA
Zaliczenie bądź zaliczenie na pozytywną ocenę przedmiotów objętych programem studiów. Przedłożenie projektu dyplomowego pozytywnie ocenionego przez prowadzącego seminarium dyplomowe. Prezentacja projektu dyplomowego.

KIEROWNICZKA STUDIÓW

dr Małgorzata Sikora-Gaca
msikoragaca@ukw.edu.pl